EEN STERK EN KRACHTIG SOCIAAL DOMEIN

In de afgelopen periode is door de rijksoverheid een beweging ingezet om meer taken in het sociale domein naar gemeenten over te brengen. Het betreft de zorg voor jeugd en gezin, de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ), de regelingen voor de arbeidsmarkt (Participatiewet) en de zorg binnen het onderwijs (Passend Onderwijs).

Zo wordt de komende jaren een aantal grote taken overgedragen en (tegelijkertijd) hervormt. Voor de betrokken overheden en financiers brengt dit naast een taakverschuiving ook een – in omvang en betekenis niet eerder vertoonde – verschuiving van budgetten en daarmee gemoeide verantwoordelijkheden met zich. Terwijl er tegelijkertijd sprake is van een taakstellende bezuinigingsopgave.

Elk afzonderlijk zowel als in samenhang hebben zij gevolgen individuele burgers, hun huishoudens en hun omgeving. Zoals zij ook van grote betekenis zijn voor de rol, plaats en positie van professionele organisaties en hun medewerkers en – op alle niveaus – de betrokken overheden en financiers.

Hoewel de transities op de terreinen van zorg, ondersteuning, jeugd en werk qua onderwerp weliswaar verschillen, vertonen zij voor burgers en overheden voldoende overeenkomsten om zich te richten op de samenhang. Overheden zien zich daarbij voor de opgave gesteld een samenhangende en betaalbare sociale infrastructuur te realiseren, waarin de inwoners beschikking hebben over adequate maatschappelijke ondersteuning en zorg afgestemd op zijn behoefte, mogelijkheden en omgeving. Die opgave vraagt om het op passende wijze invoegen en aansluiten van ieders mogelijkheden en bijdrage.

content-logo