Onze opdrachtgevers, van overheden tot uitvoerende organisaties en hun professionals, staan voor de opgave het sociaal domein te hervormen. Deze hervorming is een gigantische opgave voor alle betrokken partijen.

Mensen moeten in toenemende mate op eigen kracht problemen oplossen. Tegelijkertijd moeten onze opdrachtgevers kijken of collectieve voorzieningen het relatief dure maatwerk kunnen vervangen. Een goed afgestemd sturingsmodel is voor onze opdrachtgevers de sleutel om de transformatie van het sociaal domein vorm te kunnen geven. De reeds bestaande sturingsmodellen zijn, mede door de verkokerde basis ervan, hiervoor niet toereikend.

Het handen en voeten geven aan een eigentijds sturings- en financieringsmodel is geen sinecure. Het gaat om in de hand houden wat je uit handen geeft. Hoewel de algemene beleidstrend voor de gewenste verschuift van voorschrijvend naar faciliterend, is de rationele beleidstrend gericht op dictaat en beheersing. Een belangrijke uitdaging bij het ontwerp van de het nieuwe sturings- en bekostigingsmodel is om meer ruimte te geven voor zelfbeheer door burgers.

Een veerkrachtig sociaal domein, gegrondvest op de eigen kracht van burgers en hun sociale context, vraagt immers om het zoveel mogelijk bij de burger leggen van het budgetrecht. Tegelijkertijd moet recht gedaan worden aan waarden van good governance (zoals effectiviteit), van behoorlijkheid (zorgvuldigheid, transparantie, rechtvaardigheid, proportionaliteit, rekenschap e.d.) en tegenwicht (tegenkracht, evenwicht door tegenwicht en een gelijk speelveld). Het beleidsproces moet daarbij gericht zijn op het bevorderen van de zelfredzaamheid en de participatie van de burger en op de kwaliteit van de samenleving.

Waarom, hoe en wat

Hoe houden we het sociale domein betaalbaar? Hoe realiseren wij het binnen de financiële kaders? Hoe garanderen wij de bekostiging in een samenwerkingsvorm met andere instellingen? Wat moet er de komende tijd financieel worden geregeld en hoe pakken wij dit aan? Wat zijn de gewenste of noodzakelijk effecten op de arbeidsmarkt? Moeten we investeren of juist snijden? Welk sturings- en bekostigingsmodel ook gekozen wordt, het moet bij de vastgestelde visie op het sociaal domein passen. Hoe dit model er uiteindelijk uit komt te zien, is afhankelijk van enkele vragen:

1. Waarom willen we sturen.

2. Hoe willen we sturen?

3. Wat willen we sturen?

Dit soort afwegingen is niet eenvoudig. Het vraagt om zowel een gezonde en degelijke financiële bedrijfsvoering als om de flexibiliteit en durf om in te spelen op ontwikkelingen. Onze adviseurs hebben ervaring met financial control in veranderingsprocessen en beschikken over de expertise om bij dit soort kwesties naast hun opdrachtgevers te staan. Zij maken ook een innovatieve, co-creërende en transparante benadering mogelijk en hebben ruime ervaring met:

  • het opzetten en optimaliseren van de planning & controlcyclus;
  • doorlichten van begrotingen;
  • stresstesten;
  • risicomanagement;
  • informatiemanagement;
  • bekostigingsmodellen;
  • projectcontrol; en
  • scenarioanalyse en het doorrekenen van financiële consequenties.

U kunt altijd contact met ons opnemen voor een vrijblijvende oriëntatie.